Algemene voorwaarden HeHa Slaapcomfort

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van HeHa Slaapcomfort VOF akkoord gaat. HeHa Slaapcomfort VOF behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de factuur vermelde datum.

 

 

Artikel 1 : Definities met betrekking tot de fysieke winkel en website van HeHa Slaapcomfort VOF

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • HeHa Slaapcomfort

De onderneming met de handelsnaam “HeHa Slaapcomfort VOF”.

 • De website

De website van HeHa Slaapcomfort VOF, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.

 • Product

Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen HeHa Slaapcomfort en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

 • Klant

Iedere natuurlijke persoon die met HeHa Slaapcomfort handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument)

 

 

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen HeHa Slaapcomfort en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen, offerten, prijzen en bestellingen

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten en prijzen van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. HeHa Slaapcomfort is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offeren en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 4. Op de website vermelde prijzen of aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud van prijswijziging en/of typefouten.

 

 

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt als volgt tot stand: Wanneer de klant een offerte heeft ondertekend of per e-mail heeft bevestigd, en HeHa Slaapcomfort de klant per e-mail een orderbevestiging en/of factuur heeft gezonden.
 2. Indien op verzoek van de klant door HeHa Slaapcomfort een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail of handtekening heeft geaccepteerd, en HeHa Slaapcomfort de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 3. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie-, en betalingsvoorwaarden van HeHa Slaapcomfort akkoord gaat. HeHa Slaapcomfort behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

 

 

Artikel 5: Levering

 1. HeHa slaapcomfort zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijn te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. HeHa Slaapcomfort is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
 2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan en maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient HeHa Slaapcomfort echter altijd in de gelegenheid te stellen als nog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
 3. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij HeHa Slaapcomfort de wijze van verzending bepaalt.
 4. Voor levering op de Waddeneilanden en andere landen gelden speciale tarieven. De afdeling verkoop stelt deze bij iedere bestelling afzonderlijk vast.
 5. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstop op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot levering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 25,00, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan vóór de aflevering.

 

 

Artikel 6: Garantie

 1. Op de door HeHa Slaapcomfort geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
 2. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HeHa Slaapcomfort, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
 3. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van HeHa Slaapcomfort of door contact op te nemen met HeHa Slaapcomfort.
 4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

 

Artikel 7: Vervallen van Garantie

De garantie op onze producten vervalt in de volgende situaties:

  1. Producten zonder een geldige productiesticker.
  2. Normale slijtage en verkleuring van tijk en garens.
  3. Schimmelvorming: Schimmels ontwikkelen zich als gevolg van gebruiksomstandigheden, met name in onvoldoende geventileerde of te vochtige ruimtes.
  4. Natuurlijke vermindering van stijfheid in slaapproducten, zoals een hoogteverlies tot 15% of een verlies aan hardheid tot 20%, bijvoorbeeld bij een matraskern, of vergelijkbare producten. Het is ook normaal dat doorstikmaterialen in de hoes van een product tot 65% van hun oorspronkelijke dikte kunnen verliezen als gevolg van normaal gebruik. Deze verschijnselen vallen niet onder de garantie.
  5. Beschadiging veroorzaakt door een drager die niet voldoende ventileert, is doorgezakt, niet geschikt is of slecht is geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot boxsprings en soortgelijke producten.
  6. Schade veroorzaakt door overbelasting, ondeskundige reparaties en/of wijzigingen als gevolg van handelingen uitgevoerd door de koper of derden (bijvoorbeeld dubbelvouwen van een product tijdens het keren of verhuizen).
  7. Urine-, bloedvlekken of andere zichtbare verontreinigingen.
  8. Zichtbare fabricagefouten of gebreken die redelijkerwijs onmiddellijk bij levering konden worden vastgesteld.
  9. Zoals bij elk nieuw product kan een nieuw product een geurtje hebben. Deze geur zal echter snel verdwijnen nadat het product is uitgepakt.

 

Artikel 8: Reclames

 1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
 3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u bij een koop op afstand het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan HeHa Slaapcomfort te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Het factuurbedrag wordt geretourneerd minus de retourkosten ( € 15,00 ), deze zijn voor retour nemen en de administratieve afwikkeling toch gemaakt. Bij een retour wordt dus altijd € 15,00 in mindering gebracht. Wanneer de verzendkosten hoger zijn dan € 15,00 gebeurt dit in overleg met de klant.
Ontbinding van de overeenkomst is nadrukkelijk niet mogelijk bij een door de klant speciaal vervaardigd product zoals een bed of boxspringset.

Verder worden retourzendingen slechts geaccepteerd indien:

– het product en/of producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper

– de verpakking van het product onbeschadigd is

– het product en/of de producten geheel compleet zijn

– in de originele verpakking en in originele staat zijn

– het product en/of de producten ongebruikt zijn

– het product en/of de producten schoon zijn

– het een niet speciaal besteld product is

– het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voor zo ver van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien het door HeHa Slaapcomfort geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 2. Nimmer is HeHa Slaapcomfort aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
 3. Evenmin is HeHa Slaapcomfort aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of geleverde producten.

 

 

Artikel 10: Overmacht

 1. HeHa Slaapcomfort is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien HeHa Slaapcomfort daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop HeHa Slaapcomfort geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van HeHa Slaapcomfort daaronder begrepen.
 2. HeHa Slaapcomfort komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat HeHa Slaapcomfort haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

 

Artikel 11 Betaling

 1. Levering geschiedt uitsluitend tegen aanbetaling voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. via een contante betaling, een pin betaling of via een online machtiging.
 2. Indien, in afwijking hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van HeHa Slaapcomfort, dij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld.

 

 

Artikel 12: Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HeHa Slaapcomfort, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. HeHa Slaapcomfort staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
 3. Op de overeenkomst tussen HeHa Slaapcomfort en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.